ตารางสอน คือ เมนูสำหรับแสดงตารางสอนของครูผู้สอนแต่ละท่านในภาคเรียนปัจจุบัน ซึ่งจะแสดงตารางสอนของครูผู้สอนแต่ละท่านว่าแต่ละวัน สอนวิชาอะไรบ้าง เวลาใดบ้าง กลุ่มที่สอนคือกลุ่มใด เป็นต้น โดยข้อมูลที่แสดงจะถูกบันทึกโดยงานพัฒนาหลักสูตรฯ
ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูครูผู้สอน
2. เลือก เมนูตารางสอน

3. ระบบแสดงรายละเอียดตารางสอน ของครูผู้สอน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้