ตรวจสอบตารางเรียน คือ เมนูสำหรับเรียกดูตารางเรียนของนักศึกษาทุกกลุ่มเรียนในสถานศึกษา ซึ่งจะแสดงข้อมูลตารางเรียนของภาคเรียน/ปีการศึกษา ปัจจุบัน

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูบริหารข้อมูลทั่วไป
2. เลือก เมนูตารางเรียน/ตารางสอน
3. เลือก เมนูตรวจสอบตารางเรียน

4. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อตารางเรียนของนักศึกษาทั้งหมดในสถานศึกษา ผู้ใช้งานสามารถเลือกกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเรียกดูข้อมูล

5. ระบบแสดงหน้าจอ ตารางเรียนของกลุ่มนักศึกษา ตามที่ผู้ใช้งานเลือก โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

TIP: ผู้ใช้งาน สามารถคลิก ระบบจะแสดงรายละเอียดตารางเรียนนั้น โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้