ระบบ EDR รวบรวม โครงสร้างหลักสูตรตามที่สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้เผยแพร่ไว้ โดยผู้ใช้งานระบบฯ สามารถตรวจสอบโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชาสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดแผนการเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการจัดแผนการเรียนให้กับนักศึกษา

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูงานพัฒนาหลักสูตรฯ
2. เลือก เมนูจัดทำหลักสูตร/แผนการเรียน
3. เลือก เมนูสร้างโครงสร้างหลักสูตร

4. ระบบแสดงหน้าจอ “โครงสร้างหลักสูตร” หากผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบข้อมูลหมวดวิชา/กลุ่มวิชา ให้เลือกโครงสร้างหลักสูตรที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลหมวดวิชา/กลุ่มวิชา โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้

5. ระบบแสดงหน้าจอ “รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรฯ” ให้ผู้ใช้งานเลือก เพื่อตรวจสอบข้อมูลหมวดวิชา/กลุ่มวิชาของโครงสร้างหลักสูตรนั้น โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้

6. ระบบแสดงหน้าจอ “หมวดวิชา/กลุ่มวิชา” หากผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบข้อมูลรายวิชาในหมวดวิชา/กลุ่มวิชา ให้เลือกหมวดวิชา/กลุ่มวิชา ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้

7. ระบบแสดงหน้าจอ “รายละเอียดกลุ่มวิชาเรียน” ให้ผู้ใช้งานเลือก เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายวิชาของหมวดวิชา/กลุ่มวิชานั้น โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้

8. ระบบแสดงหน้าจอ “วิชาเรียนในโครงสร้างหลักสูตร” โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้