หลังจากที่ผู้ใช้งานบันทึกแผนการเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รายงานแผนการเรียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการพิมพ์รายงาน
1. เลือก เมนูงานพัฒนาหลักสูตรฯ
2. เลือก เมนูพิมพ์รายงาน/เอกสาร
3. เลือก เมนูตารางเรียน/ตารางสอน
4. เลือก เมนูตารางสอน

5. ระบบแสดงหน้าจอ “ระบุเงื่อนไข รายงานตารางเรียน” หากผู้ใช้งานต้องการพิมพ์ตารางเรียน ให้ผู้ใช้งานระบุเงื่อนไขแผนกวิชาที่ต้องการเรียกดู เมื่อเรียบร้อยแล้วเลือก เพื่อพิมพ์ตารางเรียน โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้

6. ระบบแสดงหน้าจอดาวน์โหลดไฟล์ PDF ให้ผู้ใช้งานเปิดไฟล์ PDF โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้