หลังจากที่ผู้ใช้งานบันทึกแผนการเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รายงานแผนการเรียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการพิมพ์รายงาน
1. เลือก เมนูงานพัฒนาหลักสูตรฯ
2. เลือก เมนูพิมพ์รายงาน/เอกสาร
3. เลือก เมนูหลักสูตร/แผนการเรียน
4. เลือก เมนูแผนการเรียน

5. ระบบแสดงหน้าจอ “ระบุเงื่อนไข รายงานแผนการเรียน” หากผู้ใช้งานต้องการพิมพ์แผนการเรียน ให้ผู้ใช้งานระบุเงื่อนไขแผนการเรียนที่ต้องการเรียกดู เมื่อเรียบร้อยแล้วเลือก เพื่อพิมพ์รายงานแผนการเรียน โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้

6. ระบบแสดงหน้าจอดาวน์โหลดไฟล์ PDF ให้ผู้ใช้งานเปิดไฟล์ PDF โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้