เช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าธง คือ เมนูที่ใช้สำหรับเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักศึกษาในแต่ละวัน โดยสามารถระบุว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงครบหรือไม่

กรณี เช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

 

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูครูที่ปรึกษา
2. เลือก เมนูเช็คชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่มนักศึกษาในความดูแล ให้ผู้ใช้งาน เลือก กลุ่มนักศึกษาในความดูแลที่ต้องการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมหน้าธง โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

4. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ทำการเช็คชื่อ และเช็คชื่อนักศึกษานักศึกษาเข้าเรียนให้ระบุ หรือ หากนักศึกษาไม่เข้าเรียนให้ระบุ เมื่อผู้ใช้งานเช็คชื่อนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว เลือก โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

 

กรณี งดกิจกรรมหน้าเสาธง

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูครูที่ปรึกษา
2. เลือก เมนูเช็คชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่มนักศึกษาในความดูแล ให้ผู้ใช้งาน เลือก กลุ่มนักศึกษาในความดูแลที่ต้องการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมหน้าธง โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

4. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ทำการเช็คชื่อ หากนักศึกษางดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้ผู้ใช้งานระบุเหตุผลที่งดกิจกรรม เลือก โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

 

กรณี ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูครูที่ปรึกษา
2. เลือก เมนูเช็คชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่มนักศึกษาในความดูแล ให้ผู้ใช้งาน เลือก กลุ่มนักศึกษาในความดูแลที่ต้องการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมหน้าธง โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

4. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ทำการเช็คชื่อ หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ให้ผู้ใช้งาน เลือก โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้