ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูงานพัฒนาหลักสูตรฯ
2. เลือก เมนูจัดทำตารางเรียน/ตารางสอน
3. เลือก ตรวจสอบกลุ่มนักศึกษาฝึกงาน

4. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่มนักศึกษาฝึกงานแต่ละภาคเรียน หากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มกลุ่มนักศึกษาฝึกงาน เลือก เพื่อเพิ่มกลุ่มนักศึกษาฝึกงาน โดยรายละเอียดจะปรากฎหน้าจอดังนี้

5. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดกลุ่มนักศึกษาฝึกงานให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดเมื่อเรียบร้อยแล้ว เลือก เพื่อบันทึกข้อมูลโดยรายละเอียดจะปรากฎหน้าจอดังนี้