กลุ่มนักศึกษาในความดูแล คือ เมนูสำหรับตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการเรียน ความประพฤติ การขาดเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูครูที่ปรึกษา
2. เลือก เมนูกลุ่มนักศึกษาในความดูแล

3. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่มนักศึกษาในความดูแล ให้ผู้ใช้งาน เลือก กลุ่มนักศึกษาในความดูแลที่ต้องการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมหน้าธง โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้