กลุ่มที่สอน/รายชื่อนักศึกษา คือ เมนูสำหรับการตรวจสอบรายชื่อกลุ่มที่สอนตามรายวิชาที่สอน รายชื่อครูสอนร่วม(ถ้ามี) และเพื่อตรวจสอบว่ามีรายชื่อนักศึกษาครบถ้วนตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่สอนดังกล่าวหรือไม่
ขั้นตอนการจัดการข้อมูล
1. เลือก เมนูครูผู้สอน
2. เลือก เมนูกลุ่มที่สอน/รายชื่อนักศึกษา

3. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่มที่สอนทั้งหมด ตามตารางสอนของครูผู้สอน หากผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบรายละเอียดกลุ่มที่สอน เช่น ชื่อกลุ่มที่สอน รายชื่อครูสอนร่วม เป็นต้น เลือก รายชื่อกลุ่มที่สอนที่ต้องการตรวจสอบ โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

4. ระบบแสดงรายละเอียดกลุ่มที่สอน หากผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตามกลุ่มที่สอนดังกล่าว สามารถเลือก แท็บ รายชื่อนักศึกษา โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

5. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รายชื่อนักศึกษา ที่ลงทะเบียนในกลุ่มเรียนได้ทั้งรูปแบบ Excel และ PDF โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้