ปรับปรุง/คัดลอกแผนการเรียน คือ เมนูสำหรับคัดลอกหลักสูตร/แผนการเรียน โดยสามารถคัดลอกหลักสูตร/แผนการเรียนของสาขาวิชาหนึ่ง ไปยังอีกสาขาวิชาหนึ่ง และสามารถเลือกได้ว่าจะคัดลอกของภาคเรียนไหน หรือคัดลอกทุกภาคเรียน เพื่อให้สะดวกและง่ายกับผู้ใช้งาน ในกรณีที่ข้อมูลหลักสูตร/แผนการเรียนมีความคล้ายคลึง การคัดลอกหลักสูตร/แผนการเรียน จะทำให้ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูงานพัฒนาหลักสูตรฯ
2. เลือก เมนูจัดทำหลักสูตร/แผนการเรียน
3. เลือก เมนูปรับปรุง/คัดลอกแผนการเรียน

TIP:การปรับปรุง/คัดลอกแผนการเรียน ผู้ใช้งานต้องสร้างแผนการเรียนไว้แล้วบางส่วนก่อนทำการปรับปรุง/คัดลอกแผนการเรียน

4. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อแผนการเรียนทั้งหมด หากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มแผนการเรียนใหม่ เลือก เพื่อเพิ่มแผนการเรียนใหม่ โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

TIP:ก่อนทำการคัดลอกแผนการเรียน ผู้ใช้งานต้องเพิ่มแผนการเรียนในเมนู สร้างแผนการเรียนก่อน