หลังจากที่ผู้ใช้งานบันทึกตารางเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ตารางการใช้ห้องเรียนได้ทันที โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการพิมพ์รายงาน
1. เลือก เมนูงานพัฒนาหลักสูตรฯ
2. เลือก เมนูพิมพ์รายงาน/เอกสาร
3. เลือก เมนูตารางเรียน/ตารางสอน
4. เลือก เมนูตารางห้องเรียน

5. ระบบแสดงหน้าจอ “ระบุเงื่อนไข รายงานตารางเรียน” หากผู้ใช้งานต้องการพิมพ์ตารางห้องเรียน ให้ผู้ใช้งานระบุเงื่อนไขห้องเรียนที่ต้องการเรียกดู เมื่อเรียบร้อยแล้วเลือก เพื่อพิมพ์ตารางห้องเรียน โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้

6. ระบบแสดงหน้าจอดาวน์โหลดไฟล์ PDF ให้ผู้ใช้งานเปิดไฟล์ PDF โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้