เช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนรายวิชา คือ เมนูที่ใช้สำหรับเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชาของนักศึกษาในแต่ละวัน โดยสามารถระบุว่ามีนักศึกษาเข้าเรียนครบหรือไม่ หากนักศึกษาเข้าเรียนไม่ครบจะต้องระบุเหตุผลที่ไม่เข้าเรียนคืออะไร การนับจำนวนการขาดเรียน เพื่อให้ระดับผลการเรียน ขร. นั้น ระบบจะตรวจสอบตามจำนวนครั้งที่ขาดเรียนเกิน จะถูกปรับเป็นเกรดขร. ที่ได้กำหนดไว้ (เมนูครูผู้สอน/วิชาที่สอน) เมื่อเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ระบบจะตัดเกรดให้เป็น ขร. อัตโนมัติ

 

กรณี เช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา กรณีระบุเหตุผลการขาดเรียน

 

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูครูผู้สอน
2. เลือก เมนูเช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนรายวิชา

3. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่มที่สอนทั้งหมด ตามตารางสอนของครูผู้สอน หากผู้ใช้งานต้องการเช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนรายวิชา ให้ผู้ใช้งาน เลือก รายชื่อกลุ่มที่สอนที่ต้องการเช็คชื่อ โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้้

4. ระบบแสดงหน้าจอวันที่ทำการเรียนการสอน ซึ่งจะแสดงสรุปจำนวนนักศึกษาไม่เข้าเรียนตามเหตุผลการขาดเรียนต่างๆ หากผู้ใช้งานต้องการเช็คชื่อนักศึกษาให้เลือก หรือ (กรณีชั่วโมงเรียนมี 2 ประเภท) โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

5. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา ให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ทำการเช็คชื่อ และเช็คชื่อนักศึกษานักศึกษาเข้าเรียน หรือ หากนักศึกษาไม่เข้าเรียนให้ระบุเหตุผลการไม่เข้าเรียนต่างๆ เมื่อผู้ใช้งานเช็คชื่อนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว เลือก โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

 

กรณี เช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา กรณีไม่มีการเรียนการสอน

 

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูครูผู้สอน
2. เลือก เมนูเช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนรายวิชา

3. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่มที่สอนทั้งหมด ตามตารางสอนของครูผู้สอน หากผู้ใช้งานต้องการเช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนรายวิชา ให้ผู้ใช้งาน เลือก รายชื่อกลุ่มที่สอนที่ต้องการเช็คชื่อ โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

4. ระบบแสดงหน้าจอวันที่ทำการเรียนการสอน ซึ่งจะแสดงสรุปจำนวนนักศึกษาไม่เข้าเรียนตามเหตุผลการขาดเรียนต่างๆ หากผู้ใช้งานต้องการเช็คชื่อนักศึกษาให้เลือก หรือ (กรณีชั่วโมงเรียนมี 2 ประเภท) โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

5. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา ให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ทำการเช็คชื่อ และระบุรายละเอียดเหตุผลที่ไม่มีการเรียนการสอน เมื่อผู้ใช้งานระบุเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว เลือก โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

กรณี เช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา กรณีกำหนดสิทธิ์สำหรับเช็คชื่อย้อนหลังเมื่อครูผู้สอนไปราชการ

 

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูครูผู้สอน
2. เลือก เมนูเช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนรายวิชา

3. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่มที่สอนทั้งหมด ตามตารางสอนของครูผู้สอน หากผู้ใช้งานต้องการเช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนรายวิชา ให้ผู้ใช้งาน เลือก รายชื่อกลุ่มที่สอนที่ต้องการเช็คชื่อ โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

4. ระบบแสดงหน้าจอวันที่ทำการเรียนการสอน ซึ่งจะแสดงสรุปจำนวนนักศึกษาไม่เข้าเรียนตามเหตุผลการขาดเรียนต่างๆ หากผู้ใช้งานต้องการเช็คชื่อนักศึกษา กรณีครูผู้สอนไปราชการ ให้เลือก โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

5. ระบบแสดงหน้าจอกำหนดสิทธิ์เช็คชื่อย้อนหลัง ซึ่งเป็นการระบุรายละเอียดวันที่ย้อนไปยังวันที่ที่ครูผู้สอนไปราชการ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกเช็คชื่อย้อนหลังได้

6. ระบบแสดงหน้าจอวันที่ทำการเรียนการสอน ซึ่งจะแสดงสรุปจำนวนนักศึกษาไม่เข้าเรียนตามเหตุผลการขาดเรียนต่างๆ หากผู้ใช้งานต้องการเช็คชื่อนักศึกษา กรณีเช็คชื่อนักศึกษาวันที่ครูผู้สอนไปราชการ ให้เลือก หรือ ตามวันที่ครูผู้สอนต้องการเช็คชื่อย้อนหลัง โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

7. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา ให้ผู้ใช้งานระบุวันที่ทำการเช็คชื่อ และระบุรายละเอียดเหตุผลที่ไม่มีการเรียนการสอน เมื่อผู้ใช้งานระบุเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว เลือก โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้