กำหนดการสอบ/บันทึกคะแนนสอบ คือ เมนูที่ใช้สำหรับการกำหนดการสอบ/บันทึกคะแนนสอบ โดยผู้ใช้งานจะเป็นกลุ่มครูผู้สอน จะทำการกำหนดการสอบ/บันทึกคะแนนสอบ ครูผู้สอนจะทำตารางการกำหนดการสอบหลังจากการสอนแต่ละบทเรียนเสร็จ เพื่อทดสอบความรู้นักศึกษา และทำการบันทึกคะแนนสอบได้โดยเมนูนี้เช่นกัน

 

กรณี กำหนดการสอบ

กำหนดการสอบ คือ เมนูที่ใช้สำหรับการกำหนดการสอบ โดยผู้ใช้งานจะเป็นกลุ่มครูผู้สอน ที่จะทำการกำหนดการสอบหลังจากการสอน เพื่อทดสอบความรู้นักศึกษา

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูครูผู้สอน
2. เลือก เมนูกำหนดการสอบ/บันทึกคะแนนสอบ

3. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่มที่สอนทั้งหมด ตามตารางสอนของครูผู้สอน หากผู้ใช้งานต้องการกำหนดการสอบ ให้ผู้ใช้งาน เลือก รายชื่อกลุ่มที่สอนที่ต้องการ โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

4. ระบบแสดงหน้าจอกำหนดการสอน หากผู้ใช้งานต้องการกำหนดการสอบเพิ่ม ให้ผู้ใช้งาน เลือก กำหนดการสอบที่ต้องการ โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

5. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดกำหนดการสอบ ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียด เมื่อเรียบร้อยแล้วเลือก ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

กรณี บันทึกคะแนนสอบ

การบันทึกคะแนนสอบ หลังจากที่ครูผู้สอนกำหนดการสอบไว้แล้ว เมื่อครูผู้สอนทดสอบความรู้ของนักศึกษาแล้ว คะแนนสอบที่ได้ ครูผู้สอนจะบันทึกคะแนนลงระบบ โดยระบบ

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูครูผู้สอน
2. เลือก เมนูกำหนดการสอบ/บันทึกคะแนนสอบ

3. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่มที่สอนทั้งหมด ตามตารางสอนของครูผู้สอน หากผู้ใช้งานต้องการกำหนดการสอบ ให้ผู้ใช้งาน เลือก รายชื่อกลุ่มที่สอนที่ต้องการ โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้้

4. ระบบแสดงหน้าจอกำหนดการสอน หากผู้ใช้งานต้องการบันทึกคะแนนสอบ ให้ผู้ใช้งาน เลือก ตามกำหนดการสอบที่ต้องการ โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

5. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดบันทึกคะแนนสอบ ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียด เมื่อเรียบร้อยแล้วเลือก ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้