การจัดแผนการเรียน ผู้ใช้งานสามารถ สร้าง/แก้ไข/ลบแผนการเรียนได้ โดยผู้ใช้งาน ต้องระบุรายละเอียดชื่อหลักสูตร/แผนการเรียน เช่น ปีหลักสูตร, สาขาวิชาเรียน ฯลฯ จากนั้นจะมีการผูกวิชาเรียนเข้ากับหลักสูตร/แผนการเรียน เพื่อให้ทราบว่าแต่ละหลักสูตร/แผนการเรียน และแต่ละภาคเรียนนั้น มีรายวิชาอะไรบ้าง ซึ่งก่อนที่จะสร้างข้อมูลหลักสูตร/แผนการเรียนได้นั้น ผู้ใช้งานจะต้องมีการสร้างข้อมูลวิชาเรียน ให้ครบถ้วนก่อน

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูงานพัฒนาหลักสูตรฯ
2. เลือก เมนูจัดทำหลักสูตร/แผนการเรียน
3. เลือก เมนูสร้างแผนการเรียน

4. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อแผนการเรียนทั้งหมด หากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มแผนการเรียนใหม่ เลือก เพื่อเพิ่มแผนการเรียนใหม่ โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

5. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดแผนการเรียน ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียด เมื่อเรียบร้อยแล้วเลือก ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

TIP:ปีหลักสูตร: จะแสดงตามปีหลักสูตรที่ผู้ใช้งานเลือกไว้แล้ว หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขปีหลักสูตร โดยการเลือก ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

6. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดแผนการเรียน ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียด เมื่อเรียบร้อยแล้วเลือก ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

7. 7. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดวิชาเรียนในแผนการเรียน ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียด เมื่อเรียบร้อยแล้วเลือก ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้