บริการค้นหาข้อมูลนักศึกษา คือ เมนูสำหรับเรียกดูข้อมูลนักศึกษารายบุคคล สามารถเรียกดู ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการศึกษา สถานภาพนักศึกษา ข้อมูลผู้ปกครอง เบอร์โทร ครูที่ปรึกษา ผลการเรียน ตารางเรียน ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน การขาดเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ข้อมูลปกครอง เป็นต้น โดยระบุเงื่อนไขการเรียกดูข้อมูลได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูครูที่ปรึกษา
2. เลือก เมนูเช็คชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. ระบบแสดงหน้าจอระบุเงื่อนไข ให้ผู้ใช้งานระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหาข้อมูลนักศึกษา อย่างน้อย 1 เงื่อนไขตัวอย่างเช่น รหัสนักศึกษา , ชื่อนักศึกษา เป็นต้น

4. ระบบแสดงหน้าจอ ตามที่ผู้ใช้งานระบุเงื่อนไข หากตรงกับฐานข้อมูลนักศึกษาหลายคน ระบบจะแสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดที่มีข้อมูลตรงกับเงื่อนไขที่ระบุ จากนั้นผู้ใช้งานจึงเลือกนักศึกษาที่ต้องการเรียกดูข้อมูลได้

5. ระบบแสดงหน้าจอ ข้อมูลนักศึกษา ตามที่ผู้ใช้งานเลือก โดยจะปรากฏหน้าจอดังนี้