การจัดทำตารางเรียน/ตารางสอนของนักศึกษาทุกกลุ่มเรียนในสถานศึกษา ได้แก่ สร้าง/แก้ไข/ลบ ตารางเรียน โดยผู้ใช้งานระบุว่ากลุ่มเรียนนั้นๆ ใช้ตารางเรียนตามแผนการเรียนไหน ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลวิชาเรียนจากแผนการเรียน ให้ผู้ใช้งานกำหนดว่าเรียนวันไหน คาบเรียนที่เท่าไหร่ ห้องเรียนอะไร และครูผู้สอนท่านใด

ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูล
1. เลือก เมนูงานพัฒนาหลักสูตรฯ
2. เลือก เมนูจัดทำตารางเรียน/ตารางสอน
3. เลือก เมนูตรวจสอบตารางเรียน

4. ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อตารางเรียนของนักศึกษาทั้งหมดในสถานศึกษาหากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มตารางเรียนเลือก เพื่อเพิ่มตารางเรียนโดยจะ
ปรากฎหน้าจอดังนี้

5. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดตารางเรียนของกลุ่มนักศึกษา ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียด เมื่อเรียบร้อยแล้ว เลือก เพื่อบันทึกข้อมูล โดยรายละเอียดจะปรากฎหน้าจอดังนี้

6. ระบบแสดงหน้าจอหากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มตารางเรียน เลือก เพื่อเพิ่มวิชาเรียนในตารางเรียน โดยจะปรากฎหน้าจอดังนี้

7. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดวิชาเรียนในตารางเรียน ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียด เมื่อเรียบร้อยแล้ว เลือก เพื่อบันทึกข้อมูล โดยรายละเอียดจะ
ปรากฎหน้าจอดังนี้