“ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษาต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตารางสอน/กลุ่มที่สอนและรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนเริ่มภาคเรียนใหม่

       ทางทีมงานได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย ให้ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษาทุกท่าน ได้ดูคำตอบที่ด้านล่างนี้ กรณีที่มีคำถามนอกเหนือจากนี้ ท่านสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบของวิทยาลัยหรือผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลยค่ะ

1. เข้าใช้งานระบบไม่ได้ ลืมรหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน

2. ตารางสอน/กลุ่มที่สอน/วิชาที่สอน แสดงไม่ครบถ้วนถูกต้อง

3. รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาในกลุ่มที่สอน/กลุ่มที่ปรึกษา แสดงไม่ครบถ้วนถูกต้อง

4. กลุ่มที่ปรึกษาไปฝึกงาน แต่แสดงให้เช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธง

5. เช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงไม่ได้ กลุ่มที่ปรึกษาไม่แสดงหรือแสดงกลุ่มไม่ถูกต้อง

6. เช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงไม่ได้ ระบบแสดงว่างดกิจกรรม

7. กลุ่มที่สอนที่ไปฝึกงาน แต่แสดงให้เช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา

8. เช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชาไม่ได้ กลุ่มที่สอนไม่แสดงหรือแสดงไม่ถูกต้อง

9. เช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชาไม่ได้ ระบบแสดงว่าไม่ต้องเช็คชื่อ

10. เช็คชื่อฯ ผ่านแอพพลิเคชั่น EDR ครูผู้สอนไม่ได้ ระบบแล้วไม่ปรากฏ ปุ่มบันทึก