สาเหตุ
  • ลืมรหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน
ครูผู้สอน
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบของวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบรหัสผู้ใช้งานหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน
ผู้ดูแลระบบวิทยาลัย
  1. ไปที่เมนูผู้ดูแลระบบ > ผู้ใช้งาน
  2. ค้นหาชื่อครูผู้สอนหรือบุคลากรวิทยาลัย
  3. คลิกเลือกชื่อครูผู้สอนหรือบุคลากร
  4. ตรวจสอบรหัสผู้ใช้งาน จากนั้นคลิกปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” หรือ “รีเซ็ตรหัสผ่าน”
** หากทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุไปแล้ว แต่พบว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ EDR ของบริษัท