สาเหตุ

  • ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนดให้เช็คชื่อฯ ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยกำหนดเวลาเริ่มเช็คชื่อ คือ 08:30 – 20:30 น. หากไม่ใช่ช่วงเวลาดังกล่าว ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษาจะไม่สามารถเช็คชื่อฯได้  โดยระบบจะส่งสรุปการเข้าเรียน/ขาดเรียนให้ผู้ปกครอง
  • วันที่ต้องการเช็คชื่อฯ เป็นวันหยุดของวิทยาลัยฯ

ครูผู้สอน

  • ไม่สามารถกระทำการใดๆ ต้องรอถึงช่วงเวลาที่กำหนดให้สามารถเช็คชือได้