สาเหตุ
  • งานพัฒนาหลักสูตรฯ ยังบันทึกตารางเรียนลงระบบ EDR ไม่ครบถ้วน
  • งานพัฒนาหลักสูตรฯ มีการปรับปรุง/แก้ไขตารางเรียน หลังเปิดภาคเรียนหรือหลังจากงานทะเบียนยืนยันการลงทะเบียนทั้งหมดไปแล้ว
  • งานทะเบียนยังไม่ได้ลงทะเบียนให้กลุ่มดังกล่าว
ครูผู้สอน
  • หากตารางสอนไม่ถูกต้อง ติดต่องานพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อให้งานพัฒนาหลักสูตรฯ แก้ไขตารางเรียนในระบบ EDR
  • หากตารางสอนถูกต้อง แต่ยังไม่แสดงกลุ่มที่สอน ติดต่องานทะเบียนเพื่อปรับปรุงการลงทะเบียนกรณีมีการแก้ไขตารางเรียนหลังจากยืนยันการลงทะเบียนไปแล้ว
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
  1. เข้าเมนูจัดทำตารางเรียน/ตารางสอน > ตรวจสอบตารางเรียน
  2. เลือกกลุ่มเรียนที่ต้องการตรวจสอบ/แก้ไข
  3. แก้ไขตารางเรียนให้ตรงตามที่ผู้สอนจัดการเรียนการสอนจริง
งานทะเบียน
  1. เข้าเมนูปรับปรุงการลงทะเบียนเรียน ตามตารางเรียน
  2. กรอกรหัสยืนยันการปรับปรุงการลงทะเบียน
** หากทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุไปแล้ว แต่พบว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ EDR ของบริษัท