สาเหตุ
  • ข้อมูลนักศึกษาคนนั้นไม่ถูกต้อง เช่น ประเภทการเรียน กลุ่มเรียน เป็นต้น
  • งานทะเบียนยังไม่ได้ลงทะเบียนเพิ่มให้นักศึกษา (กรณีนักศึกษาเรียนซ้ำ)
ครูผู้สอน
  • ติดต่องานทะเบียน เพื่อให้งานทะเบียน แก้ไขข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา หรือลงทะเบียนเพิ่มให้นักศึกษาคนนั้นๆ
งานทะเบียน
      กรณีแก้ไขข้อมูลนักศึกษา เช่น แก้ไขประเภทการเรียน ย้ายกลุ่มเรียน เป็นต้น
  1. เข้าเมนูข้อมูลนักศึกษากำลังศึกษาอยู่
  2. ค้นหานักเรียน-นักศึกษา
  3. แก้ไขข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา > บันทึก
      กรณีลงทะเบียนเพิ่มให้นักศึกษา
  1. เข้าเมนูแก้ไขการลงทะเบียน > ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
  2. ค้นหานักเรียน-นักศึกษา
  3. เพิ่มชื่อครูผู้สอน > เพิ่มกลุ่มที่สอน/รายวิชาที่สอน > บันทึก
** หากทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุไปแล้ว แต่พบว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ EDR ของบริษัท