สาเหตุ
  • งานครูที่ปรึกษา ยังไม่กำหนดเงื่อนไขการเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงว่าไม่ต้องเช็คชื่อให้กับกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาที่ไปฝึกงาน
ครูที่ปรึกษา
  • ติดต่องานครูที่ปรึกษา เพื่อกำหนดเงื่อนไขการเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงว่ากลุ่มนักเรียน-นักศึกษาที่ไปฝึกงานไม่ต้องเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธง
 งานครูที่ปรึกษา
  1. เข้าเมนูกำหนดเงื่อนไขการเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธง
  2. เลือกกากบาทให้กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ที่ไปฝึกงานหรือไม่ต้องเช็คชือกิจกรรมหน้าเสาธง
** หากทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุไปแล้ว แต่พบว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ EDR ของบริษัท