สาเหตุ

  • ยังไม่ได้แต่งตั้งครูที่ปรึกษาให้นักเรียน-นักศึกษา กลุ่มดังกล่าว
  • แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ไม่ถูกต้อง

ครูที่ปรึกษา

  • ติดต่องานครูที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา

  • เข้าเมนูแต่งตั้งครูที่ปรึกษา > เลือกแถบกลุ่มนักศึกษาในความดูแล
  • ตรวจสอบชื่อครูที่ปรึกษาของนักเรียน-นักศึกษากลุ่มดังกล่าว
  • กรณีชื่อครูที่ปรึกษาไม่ถูกต้อง คลิกเลือกกลุ่มนักศึกษาเพื่อแก้ไขครูที่ปรึกษา
  • กรณีไม่พบกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ให้เลือกครูที่ปรึกษาเพื่อแต่งตั้งครูที่ปรึกษาใหม่

** หากทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุไปแล้ว แต่พบว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ EDR ของบริษัท