สาเหตุ
  • งานครูที่ปรึกษา กำหนดเงื่อนไขการเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงว่าไม่ต้องการเช็คชื่อฯ
  • นักเรียน-นักศึกษากลุ่มดังกล่าวไม่มีเรียนคาบแรก
  • วันที่ต้องการเช็คชือกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นวันหยุดของวิทยาลัย หรือยังไม่ถึงกำหนดวันที่เริ่มเช็คชื่อฯ
ครูที่ปรึกษา
  • ติดต่องานครูที่ปรึกษา เพื่อกำหนดเงื่อนไขการเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงว่าต้องการเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธง
  • ตรวจสอบตารางเรียนของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว
  • ตรวจสอบปฏิทินวันหยุดของวิทยาลัย หรือกำหนดวันที่เริ่มเช็คชื่อฯ
 งานครูที่ปรึกษา
  1. เข้าเมนูกำหนดเงื่อนไขการเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธง
  2. เลือกเครื่องหมายถูกให้กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ที่ต้องการเช็คชือกิจกรรมหน้าเสาธง
** หากทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุไปแล้ว แต่พบว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ EDR ของบริษัท