สาเหตุ
  • งานพัฒนาหลักสูตรฯ ไม่ได้เลือกห้องเรียนเป็น Factory ในตารางเรียนของนักเรียน-นักศึกษาที่ไปฝึกงาน
ครูผู้สอน
  • ตรวจสอบตารางสอน ว่ารายวิชาที่กลุ่มนักเรียน-นักศึกษาไปฝึกงาน เลือกห้องเรียนเป็น Factory หรือไม่
  • กรณีไม่ได้เลือกห้องเรียนเป็น Factory ติดต่องานพัฒนาหลักสูตรฯ แก้ไขเป็นห้องเรียน Factory
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
  1. เข้าเมนูจัดทำตารางเรียน/ตารางสอน > ตรวจสอบตารางเรียน
  2. เลือกกลุ่มเรียนที่ต้องกาแก้ไขห้องเรียน
  3. คลิกเปลี่ยนห้องเรียนเป็น Factory > บันทึก
** หากทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุไปแล้ว แต่พบว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ EDR ของบริษัท