สาเหตุ
  • ตารางสอน ไม่มีนักศึกษากลุ่มดังกล่าว
  • ประเภทการเรียนนักศึกษา เช่น ปกติ ทวิภาคี ระหว่างงานทะเบียนกับงานพัฒนาหลักสูตรฯ ไม่ตรงกัน
  • งานทะเบียนยังไม่ลงทะเบียนเรียนให้นักเรียน-นักศึกษากลุ่มดังกล่าว
ครูผู้สอน
  • ตรวจสอบตารางสอน มีกลุ่มที่สอนแสดงในตารางสอนหรือไม่ หรือแสดงประเภทการเรียนนักศึกษาถูกต้องหรือไม่
  • ติดต่องานทะเบียน เพื่อลงทะเบียนให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าว
งานทะเบียน
  1. ประสานกับงานพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อตรวจสอบกลุ่มเรียนว่าตรงกับข้อมูลนักศึกษาหรือไม่
  2. เข้าเมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
  3. ค้นหาข้อมูลนักศึกษา > เลือกนักศึกษา
  4. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
** หากทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุไปแล้ว แต่พบว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ EDR ของบริษัท