บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนวัตกรรมทางด้านระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้บริหารจัดการภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริหารจัดการภายในองค์กรเอกชนทั่วไป การดำเนินธุรกิจและการให้บริการของบริษัทฯ ยังรวมถึงการให้คำปรึกษา ออกแบบวางระบบและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกชนิด มีความประสงค์รับพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท ด่วน ดังนี้


หัวหน้าแผนกบัญชี  1 ตำแหน่ง


o   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา บัญชี (กรณีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ทำบัญชีสำนักงาน หรือผ่านงานกับสำนักงานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

o   มีประสบการณ์ในงานบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ แยกประเภท เงินสดย่อย และสินทรัพย์ และระบบภาษี ฯ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

o   มีประสบการณ์การบันทึกบัญชีด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูปยี่ห้อใดก็ได้ กรณีมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

o   สามารถออกแบบผังบัญชีของประเภทธุรกิจ ซื้อมาขายไป หรือธุรกิจบริการได้

o   ปิดงบประจำปีได้ สามารถออกงบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุนได้

o   อายุ 23-35 ปี ที่ต้องการความก้าวหน้าและงานท้าทาย

o   สามารถใช้งาน Computer และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office, Visio, Acrobat และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

o   ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

o   สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้

ตัวอย่างรายละเอียดของงาน


1.         รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีด้านรับเงิน - ลูกหนี้ และจ่ายเงิน - เจ้าหนี้ จัดทำ Bank Reconcile การบันทึกทรัพย์สิน การคำนวณต้นทุน การจ่ายค่าแรง ค่าใช้จ่ายในบัญชีแยกประเภท ในแต่ละเดือน

2.         จัดทำเอกสารชุดการจ่ายเงิน พร้อมหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติและจ่ายเช็คให้กับ Supplier

3.         สรุปยอดรายงานภาษีประจำเดือนทุกประเภทที่จ่ายให้ผู้จัดการแผนกบัญชีตรวจสอบ

4.         จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างชำระ เจ้าหนี้ค้างชำระ แยกประเภท งบทดลอง และรายงานที่สำคัญอื่นๆ ส่งให้ผู้จัดการแผนกบัญชีตรวจสอบรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาศ

5.         อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนกบัญชีProgrammer 2 ตำแหน่ง


o   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หรือคณะวิชา / สาขาวิชาที่จัดหลักสูตรมีเนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในทุกคณะวิชา (กรณีจบการศึกษาด้านปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

o   ชาย / หญิง อายุ 25 -30 ปี ที่ต้องการความก้าวหน้าและงานท้าทาย

o   มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

o   มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

o   มีความสามารถด้านการ Programming ภาษา JAVA

o   มีความเข้าใจใน OOP Concept และ UML (Object Oriented Programming + Unified Modeling Language) หรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมในปัจจุบัน

o   มีความรู้ในด้าน JSP / Servlet, Java Bean, Spring & Hibernate Framework

o   มีความรู้ในด้าน Enterprise Java Bean (EJB), Java Enterprise Edition APIs (J2EE or J2SE)

o   มีความรู้ในด้าน Oracle, SQL Server, MySQL or DB2

o   มีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม Mobile Application บน Platform iOS จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

o   สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :


1.       พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA ตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้

2.       สรุปรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาออกมาเป็นโปรแกรมตามความต้องการ

3.       ทดสอบระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมา ก่อนส่งมอบให้ทีม Implement

4.       ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์/ จัดเตรียมข้อมูลระบบ/ อบรมวิธีการใช้งานเบื้องต้น/ แก้ปัญหาจากการใช้งาน ให้กับ ทีม Implement

5.       ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์


Implementer 2 ตำแหน่ง


o   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือการจัดการ, หรือบริหารธุรกิจ, หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หรือคณะวิชา / สาขาวิชาที่จัดหลักสูตรมีเนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในทุกคณะวิชา (กรณีจบการศึกษาด้านปริญญาตรีการบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

o   ชาย / หญิง อายุ 25 -30 ปี ที่ต้องการความก้าวหน้าและงานท้าทาย

o   มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

o   มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

o   มีบุคลิกภาพที่ดี

o   มีประสบการณ์การบันทึกบัญชีด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูปยี่ห้อใดก็ได้ กรณีมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

o   สามารถใช้งาน Computer และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office, Visio, Acrobat และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

o   สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :


1.       ศึกษาและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ (มีทีมงานฝึกอบรมให้)

2.       ทดสอบระบบซอฟต์แวร์ที่ Programmer พัฒนาขึ้นมา และแจ้งปัญหาที่พบให้ Programmer แก้ไข

3.       ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์/ จัดเตรียมข้อมูลระบบ/ อบรมวิธีการใช้งาน/ แก้ปัญหาจากการใช้งาน ให้ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

4.       จัดทำเอกสารการฝึกอบรมวิธีการใช้งานระบบ

5.       แนะนำ แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ขณะใช้งานระบบฯ กรณีลูกค้าพบปัญหา ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ และ Site งานจริง

6.       ตรวจสอบ วิเคราะห์ ให้คำแนะนำในการพัฒนาโปรแกรมและข้อควรปรับปรุงของระบบฯ พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า


สนใจสามารถมาสมัครได้โดย ส่งจดหมาย พร้อมแนบวุฒิการศึกษาและประวัติส่วนตัวมาที่
Email:  mondalee@grandats.com