โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IT CAMP : Mobils Application

27-28 กุมภาพันธ์ 2560

ณ สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางฯ
โดย วิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และบริษัทแกรนด์ เอทีเอสจำกัด